ตำแหน่งงาน

มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี เปิดรับบุคคลเข้าทำงานตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
ประกาศรับสมัครอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์
5 อัตรา

คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปหรือเทียบเท่า ในสาขาดังต่อไปนี้
สาขาการพยาบาลเด็ก จำนวน 2 อัตรา
สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช จำนวน 1 อัตรา
สาขาการพยาบาลสูติ ผดุงครรภ์ มารดาและทารก จำนวน 1 อัตรา
สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน การพยาบาลครอบครัว จำนวน 1 อัตรา

ติดต่อสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งเอกสารการสมัครมาที่
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 293 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000

  • ปริญญาตรีทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
  • ปริญญาโท ทางการพยาบาล สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่, สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน

อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์
3 อัตรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่งอาจารย์พยาบาลศาสตร์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตำแหน่งอาจารย์พยาบาล สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
1. สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ จำนวน 2 อัตรา
2. สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน 1 อัตรา

  • ปริญญาตรีทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
  • ปริญญาโท ทางการพยาบาล สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่, สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน
  • ต้องมีประสบการณ์สอนอย่างน้อย 2 ปี
  • มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านคลินิกที่เกี่ยวกับการพยาบาล
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง(ที่ยังไม่หมดอายุ)
  • มีความรู้ความสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ,Word, Excel และ Power point
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
  • ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2 อาคารราชธานี มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เวลา 9.00 - 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

©2018 - All Rights Reserved -