ตำแหน่งงาน

มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี เปิดรับบุคคลเข้าทำงานตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
ประกาศรับสมัครอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์
10 อัตรา

คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปหรือเทียบเท่า ในสาขาดังต่อไปนี้
สาขาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 4 อัตรา
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ จำนวน 2 อัตรา
สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช จำนวน 2 อัตรา
สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ 1 อัตรา
สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 อัตรา

ติดต่อสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งเอกสารการสมัครมาที่
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 293 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000

  • ปริญญาตรีทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
  • ปริญญาโท ทางการพยาบาล สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่, สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน
  • ต้องมีประสบการณ์สอนอย่างน้อย 2 ปี
  • มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านคลินิกที่เกี่ยวกับการพยาบาล
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง(ที่ยังไม่หมดอายุ)
  • มีความรู้ความสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ,Word, Excel และ Power point
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

©2021 - All Rights Reserved -